Sắp có bản đồ mới cho anh em quẩy Among Us thoải mái rồi.