Cuộc khảo sát với 997 anh đàn ông Anh còn chỉ ra tương quan giữa kích thước cái đó và nghề nghiệp