Genshin Impact hoàn toàn chưa được đăng ký tại Việt Nam.