Một khởi đầu mỹ mãn dành cho Thần Trùng và Dũng CT.