Bee Network đã không thể tìm thấy trên cửa hàng trực tuyến của Google.